logo    www.streleckepotreby.cz    Střelnice Lysice s.r.o. provozovatel střelnic v Lysicích a Bystrém. Kontakt: tel.: 728 601 460 

Obchodní podmínky

Oznámení o EET paltné od 1.3.2017

Podle zákona o evidenci tržebč.112/2016 Sb. je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Evidence tržeb se provádí na tomto portálu v běžném režimu.

 

Omlouváme se, ale zboží do zahraničí nezasíláme (  jen v případě předem odkonzultovaných podmínek dodání ).

 

Prodej sortimentu zbraně na ZP a střelivo na ZP upravuje zákon o střelných zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb v platném znění.

 

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.1.2014

 

1.Úvodní ustanovení

1.1. V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák.č.89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Střelnice Lysice s.r.o. tyto obchodní podmínky,jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Střelnice Lysice s.r.o. se sídlem Partyzánská 255, 679 21 Černá Hora, IČO:29212855, DIČ:CZ29212855, e-mail: info@strelnicelysice.cz, tel.:728 601 460, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66130, (dále jako prodávající) a kupujícím na druhé straně.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba. která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.streleckepotreby.cz (dále eshop).

1.3. Je-li kupujícím spotřebitel dle §419 zák.89/2012 Sb.řídí se vztahy neupravenými těmito smluvními podmínkami zákonem č.89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání /nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č.89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení §2158-§2174.

1.4. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplnám zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslyným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovému potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikace údajů kupujícího.

2.3. Identifikační údaj kupujícího jsou zejména jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4. Cena veškerého nabízeného zboží na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou cena za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující je srozumněn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu §1732 obč.zák.

2.7. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8. prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2. Kupující je povinen převzít objednané a dodané zboží v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě uvedeno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

 

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. V souladu s ustanovením §1829 obč.zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.

4.2. Formulář a jeho náležitosti vhodný pro odstoupení od smlouvy je uveden zde:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Název prodávajícího:

Sídlo prodávajícího:

IČ prodávajícího:

Internetová stránka eshopu:

Emailová adresa prodávajícího:

telefon prodávajícího:

 

Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:

Číslo objednávky:

Číslo daňového dokladu:

Název a kód zboží:

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):

Datum obdržení zboží:

 

Jméno a příjmení nebo název  kupujícího:

Bydliště nebo sídlo kupujícího:

Emailová adresa kupujícího:

Kontaktní telefon kupujícího:

Kupní cena byla uhrazena způsobem:

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem:

Důvod odstoupení: není nutné vyplňovat

 

V ................................ dne..............................                                  podpis v případě odeslání v tištěné podobě

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kupující může k odstoupení od smlouvy použít i jiný způsob, užitím uvedeného vzoru se však doporučuje.

4.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

4.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na zíkladě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání prodávajícím nebízený).

4.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajímu nese v plné výši kupující.

4.7. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v §1837 zák.89/2012 Sb.

4.9. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňující mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

 

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně uvedených v objednávce dohodnutých.

5.2. Zboží bude kupujícímu dodáno /předáno/ až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platbyna účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14-ti dní po uzavření smlouvy.

5.3. K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní cenyvčetně nákladů na doručení.

5.4. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

 

6. Práva z vadného plnění a záruka na jakost

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č.89/2012 Sb., konktrétně v jeho ustanoveních §2099-§2112.

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstraněění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, a nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4. Zárukouza jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pr oobvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu, byla-li všc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

 

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pr oúčely informačních a účtovacích systémů prodávajícího.

7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího /název obchodní firmy/, adresu jeho bydliště /sídla/, doručovací adresu, datum narození /IČ/, emailovou adresu a telefonní číslo.

7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č.480/2004 Sb., ve znení pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.

7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

 

8. Závěrečná ujednání

8.1. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanovením těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.